WORLD RUGBY COACHING

WORLD RUGBY LEVEL 1
COACHING COURSE

60, Male

18, Female

Karnataka, Kerala, Maharashtra, Delhi, Odisha

WORLD RUGBY LEVEL 2
COACHING COURSE 7s

15, Male

2, Female

Kolkata - Super week

WORLD RUGBY LEVEL 2 COACHING COURSE 15s

 

9, Male

2, Female

Andaman & Nicobar, Andhra Pradesh, Jharkhand, Odisha & Tamil Nadu

WORLD RUGBY MATCH OFFICIATING

WORLD RUGBY LEVEL 1
MATCH OFFICIATING COURSE

24, Male

33, Female

Kerala, Maharashtra, Karnataka, Odisha

WORLD RUGBY LEVEL 2
MATCH OFFICIATING COURSE

8, Male

1, Female

Kolkata - super week

Medics

WORLD RUGBY LEVEL 1 FAIR

38, Male

32, Female

Gujarat, Maharashtra, Kolkata, Uttar Pradesh, Kerala

WORLD RUGBY LEVEL 2
ICIR

7, Male

9, Female

Kolkata - super week

S&C

WORLD RUGBY LEVEL 1
S&C

10, Male

2, Female

Kolkata - super week

WORLD RUGBY LEVEL 2
S&C

6, Male

3, Female

Kolkata - super week

Others

WORLD RUGBY ACTIVATE

40, Male

30, Female

Kolkata - super week